Patentnedir

 

PATENT NEDİR ? : Yeni olan, bilinen teknik durumu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşu belirli bir süre patent sahibinin tek başına veya izin verdiği firmalarca üretilmesini sağlayan hukuksal korumaya  denir.

Dünya Çapında Yeni Olan, Tekniğin Bilinen Durumundan Daha İleri Seviyede Bulunan ve Tekniğin Bilinen Durumunu Aşan Buluşlar İçin Verilir.

Patent Türleri Nedir ?:

-        İncelemeli Patent; Koruma Süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 20 yıldır

-        İncelemesiz Patent; Koruma Süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 7 yıldır

-        Faydalı Modeldir; Koruma Süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 10 yıldır

Patentte Konu Buluş Türleri Nedir ?:-      Ürünler ( Makine – Tertibat – Cihaz) , Bileşik Maddeler, Mamulat, Usuller, Usul Yoluyla Üretimler, Kullanımlar Patente konu olabilir.

Patent Verilemeyecek Konular Nedir ?:

-      Buluş Konusu Dışı Kalan Yenilikler (Keşifler, bilimsel teoriler, matematik fizik metotları, doğa kuralları, Doğal maddeler,)

-      Estetik Niteliği olan yaratmalar

-      Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar (Zihni faaliyetler, Oyun faaliyetleri, Ticari faaliyetler)

-      Bilgisayar Programları

-      Bilginin derlemesi, düzenlenmesi, sunulması usulleri

-      Kamu düzeni ve ahlaka aykırı olan buluşlar

-      Bitki çeşitleri ve hayvan ırkları ve bunların yetiştirilmesi usulleri

-      İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri

Patent Sistemine Hakim Olan İlkeler Nedir ?:

-      Patent, Sahibine Münhasır Hak Tanır Fakat Buluşu Uygulama Hakkı Vermez Yani Patent sahibi buluşa konu ürünü üretmek için ülke mevzuatlarına uymak durumundadır

 -      Patent Hukukunda ki Korumadan Yararlanmak İçin Tescil Şarttır.   Bir buluşun patent mevzuatında belirtilen hukuki korumalardan yararlanması için tescil şarttır, noter tasdikleri, bilimsel makaleler,…vb patent tescili olarak kabul edilmezler.

-      Patent İlk Başvuru Yapana Verilir. TPE ve Dünya’da ki tüm tescil kurumlarında tescil başvuruyu ilk yapana verilir fakat gerçek hak sahiplerinin tescil sürecinde itiraz ve tescilden sonra hükümsüzlük davası açma hakları vardır.

 

-      Patentin Hukuksal Koruma Kapsamını İstemler Belirler. Patentler Özet, Tarifname, Teknik Çizimler ve İstemler kısımlarından oluşmakta olup patentle koruma altına alınmak istenen hususların istemlerde belirtilmesi gerekir. Uygulamada tarifnamelerin çok geniş ve detaylı yazıldığını ama istemlere yeterince önem verilmediği görülmektedir bu durumda alınan birçok patettin hukuksal bakımdan zayıf olmasını sağlamaktadır.

-      Ülkesellik,  Patent tescilleri sadece tescil alındıkları ülkelerde hukuksal koruma sağlar yani Türkiye’de sadece Türkiye için alınan bir tescillin sağladığı hukuki koruma Türkiye ile sınırlıdır.-

 Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent başvurusunda buluşun tüm ayrıntıları ve teknik çizimleri verilmeli hukuki koruma istenen yeniliklere istemler kısmında değinilmelidir.

Patent Başvuru Dilekçesine, Tarifname, istemler, Teknik Çizimler, varsa araştırma tabloları raporları, Özet, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont ve matbu başvuru formu eklenmelidir.

Patent istenen buluş hakkında Rüçhan hakkı varsa başvuruda bu durum belirtilmeli ve rüçhana ait belgeler sunulmalıdır.

Patent başvurusu özel hitap ve şekli şartlar taşıdığından işin uzmanı patent vekillerince yapılması önem arz eder.

Patent Başvurusunun Reddi Nedir ?:

Yapılan her başvuru kabul edilmez birçok başvuru çeşitli nedenlerle ret edilir

Ret Nedenlerinin Başlıcaları; Yanlış başvuru, Şekli Eksikliklerin zamanında giderilmemesi, Buluşun patent kapsamına girmemesi, Buluşun yeni olmaması, Buluşun sanayiye uygulanabilir olmaması, yapılan itirazların kabulü,..vb

Patent Hakkının Kaybedilmesi Nedir ?:

-      Patenttin Koruma Süresinin Sona Ermesi

-      Patent Hakkından Vazgeçme

-      Patent Tescil ve Yenileme Ücretinin Süresinde Ödenmemesi

-      Patenttin Hükümsüzlük Davası Sonucunda İptal Edilmesi

Patent Hakkında Davayla Hükümsüzlük Kararı Verilmesi Nedir ?:

Patenttin Hükümsüzlüğünü Gerektiren Haller Nedir ?;

-      Patent Konusunun Patent verilebilinirlik şartlarına uygun olmaması

-      Patent belgesinde Buluşun açık ve net olarak tanımlanamaması

-      Patent konusunun başvurunun kapsamı dışına çıkması

-      Patentin ayrılmış olan bir başvuruya dayanması

-      Patent hakkının gasp edilmesi

-      Patent sahibinin patent isteme hakkına sahip olmaması

Tpe’nin Ret Kararına Karşı Yapılacak İşlemler Nedir ?:

TPE Patent başvurusu hakkında verdiği ret kararına karşı süresi içinde itirazlar yapılarak Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulundan inceleme istenebilinir.

TPE’NİN kesin son kararlarına karşı TPE Kararının İptali talebiyle Dava açılır.

TPE ve Mahkeme nezdinde yapılacak itiraz ve davaların konusunda uzman patent vekili hukukçularca yapılmasında fayda vardır.

Patent Başvurusu İlla Patent Vekillerince Mi Yapılır?

Patent başvurularının Patent Vekillerince yapılması zorunluluk değildir, Başvuru sahibince de bizzat patent başvurusu yapılabilinir Fakat başvuru sahibi vekaleten başvuru yapacaksa o zaman ancak patent vekillerine vekalet vermelidir, Mühendislere, Avukatlara, İş takipçilerine,..vb verilecek vekaletlerle patent başvurusu yapılamaz.

Patent başvurusu teknik bilgi, hukuki ve mesleki bilgi gerektirmektedir bu nedenle çalışılacak patent vekillerinin mesleki tecrübeleri, teknik bilgileri ve hukuki bilgilerinin araştırılmasında büyük fayda vardır.

Eltutan Patent, 1997 Yılından Bu yana patent hukuku ve patent tescili alanında hukukçu patent vekilleriyle hizmet vermektedir.

Patent Tescili ve Patent Hukuku Alanında Tüm Sorularınız İçin Tarafımızla İrtibata Geçebilirsiniz.

 


Tarih: 30 Kasım 2023 Perşembe Saat: 20:23 Ziyaret Sayısı: Notice: Use of undefined constant r - assumed 'r' in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/patentnedir_org/footer.php on line 16 Notice: Use of undefined constant w - assumed 'w' in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/patentnedir_org/footer.php on line 21 20045

Günün sözü
"Bir İş Yapmak İçin Neden Yarını Bekliyorsun. Bugün de Dünün Bir Yarını Değil midir."